ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن

1-2- ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﯿﻞ دهنده ﺟﺮم………………………………………………………………………… 8
1-3- جرائم رایانه­ای……………………………………………………………………………………… 8
1-4- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺮاﺋﻢ راﯾﺎﻧﻪ­ای…………………………………………………………………………….. 9
1-5- ماهیت ﺟﺮاﺋﻢ الكترونیكی ……………………………………………………………………….. 9
1-6- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺟﺮاﺋﻢ راﯾﺎﻧﻪای……………………………………………………………………. 11
1-6-1- جرائم کامپیوتری علیه اشخاص…………………………………………………………… 11
1-6-2- جرائم کامپیوتری علیه اموال و مالکیت………………………………………………….. 13
1-6-3- جرائم کامپیوتری علیه دولت­ها……………………………………………………………. 14
1-7- ﮐﻼهبرداری اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ……………………………………………………………………………. 15
1-7-1- ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎل ﻏﯿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ از راﯾﺎﻧﻪ……………………………………………… 16
1-7-2- کلاهبرداری­های ﻣﯿﻠﯿﺎردی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ……………………………………………………….. 17
1-8- خصوصیات کلاهبرداری الكترونیكى……………………………………………………….. 19
1-8-1- كوتاهى زمان در ارتكاب کلاهبرداری الكترونیكى…………………………………… 19
1-8-2- ویژگى گستره مكانى ارتكاب کلاهبرداری الكترونیكى……………………………… 20
1-8-3- عدم تماس فیزیكى مرتكب با مال مورد کلاهبرداری…………………………………. 21
1-9- تبیین مفهوم جرم کلاهبرداری الکترونیکی………………………………………………….. 23

فصل دوم:
بررسی و شناسایی ابعاد حقوقی جرم کلاهبرداری الکترونیکی
2-1- ماهیت فقهى و حقوقى کلاهبرداری الکترونیکی…………………………………………… 27

پایان نامه و مقاله

 

2-2- مفهوم و ماهیت جرم الکترونیکی……………………………………………………………… 28
2-3- سوابق جرایم الکترونیکی در ایران……………………………………………………………. 29
2-4- سابقه تدوین قانون رایانه­ای در ایران ………………………………………………………… 30
2-5- جرایم الکترونیکی و اقدامات بین المللی ……………………………………………………. 32
2-6- اقدامات قانونی در ایران………………………………………………………………………… 34
2-7- کلاهبرداری رایانه­ای در پیش نویس قانون جرایم رایانه­ای………………………………. 37
2-8-کلاهبرداری رایانه ای از دیدگاه اسناد و توصیه نامه های بین المللی …………………… 38
2-9- جرائم الکترونیکی در حقوق ایران……………………………………………………………. 74
2-3- قانون جرائم رایانه‌ای……………………………………………………………………………. 44
2-3-1- جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی…………………….. 44
2-3-2- جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی…………….. 46
2-3-1-3- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه…………………………………………………. 47
2-3-1-4- جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی……………………………………………………. 47
2-3-1-5- هتک حیثیت و نشر اکاذیب……………………………………………………………. 49
2-3-1-6- مسؤولیت کیفری اشخاص……………………………………………………………… 49
2-3-1-7- سایر جرائم……………………………………………………………………………….. 52
2-3-1-8- تشدید مجازاتها………………………………………………………………………….. 52
2-4-3- استناد پذیری ادله الکترونیکی……………………………………………………………… 53

یک مطلب دیگر :

 

 
فصل سوم:
بررسی و ارائه راهکار در جهت مقابله با جرم کلاهبرداری الکترونیکی
3-1- پیشگیری از جرایم الکترونیکی………………………………………………………………… 61
3-2- پیشگیری غیر کیفری از کلاهبرداری رایانه‌ای………………………………………………. 74
3-2-1- پیشگیری اجتماعی از کلاهبرداری رایانه‌ای…………………………………………….. 74
3-2-1-1- پیشگیری اجتماعی رشد مدار سایبری………………………………………………… 75
3-2-1-2- پیشگیری اجتماع جامعه مدار سایبری………………………………………………… 76
3-2-1-3- پیشگیری وضع از کلاهبرداری رایانه‌ای……………………………………………… 77
3-2-1-3-1- حملات و تهدیدها………………………………………………………………….. 78
3-2-1-3-1- 1- روش‌های حفاظت از سیستم‌های رایانه‌ای………………………………….. 78
3-2-1-3-1- 1-1- حفاظت فیزیکی……………………………………………………………… 79
3-2-1-3-1- 1-2- حفاظت کارکنان…………………………………………………………… 79
3-2-1-3-1- 1-3- حفاظت ارتباطات…………………………………………………………… 80
3-2-1-3-1- 1-4- حفاظت عملیات…………………………………………………………….. 81
3-3- پیشگیری کیفری از کلاهبرداری الکترونیکی ………………………………………………. 82
3-4- نقش و جایگاه قانون‌گذار……………………………………………………………………… 84
3-4-1- جرم رایانه‌ای…………………………………………………………………………………. 84
3-4-2- رایانه…………………………………………………………………………………………… 85
3-4-3- رمزنگاری…………………………………………………………………………………….. 85
3-5- نقش و جایگاه پلیس……………………………………………………………………………. 85
3-6- نقش تأمین‌کنندگان خدمات اطلاعاتی………………………………………………………. 86
3-7- نقش بخش خصوصی در مقابله با جرائم رایانه‌ای…………………………………………. 86
3-8- نقش دولت در مقابله و پیشگیری از اشاعه جرائم رایانه‌ای و کلاهبرداری الکترونیکی. 87
3-9- مراقبت از سامانه‌های اطلاعاتی حساس کشور……………………………………………… 89
3-10- نیروهای واکنش سریع رایانه‌ای……………………………………………………………… 89
3-11- تدوین اجرای طرح ملی آموزش عمومی جامعه………………………………………….. 90
3-12- نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………… 91
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………… 95
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………… 96

چکیده
امروزه بحث فناورى اطلاعات و ارتباطات نوین، که تجلى روشن آن فضاى‏ تبادل اطلاعات (فضاى سایبر) است، مسئله جدیدى را با عنوان پاسخگویى‏ به سوء استفاده‏هایى که از فضاى تبادل اطلاعات به عمل مى‏آید پیش روى‏ دانشمندان علوم قضائى قرار داده است. با توجه به رشد سریع تکنولوژی رایانه‌ای و تحول عصر اطلاعات و گسترش ارتباطات‌ شبکه‌ای و در عین حال سهولت ارتکاب جرائم مرتبط با فناوری‌های نوین، بحث روز آمد شدن و لزوم تدوین قوانین بسیار ضروری است. هرچند تدابیر کلی در مقابله با انواع روش‌های کلاهبرداری تقریبا مشابه است اما با تفاوت‌های موجود در شیوه‌های گوناگون کلاهبردای بهره‌گیری از روش‌های‌ مقابله متناسب ضرورت می‌یابد. بخشی از شیوه‌های مقابله نیازمند ایجاد فرهنگ بهره‌گیری از رایانه و آگاه ساختن افراد و سازمان‌ها در مورد مخاطرات سیستم‌های رایانه‌ای است. همچنین‌ نظارت دائمی سازمان‌ها بر روی سیستم‌های رایانه‌ای و تدابیر امنیتی از قبیل حفاظت فیزیکی، حفاظت کارکنان، حفاظت ارتباطات و حفاظت اطلاعات در مقابله با کلاهبردای رایانه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دیگر اینکه صرف جرم‌انگاری یک رفتار برای مقابله با آن کافی‌ نیست بلکه اعمال ضمانت اجرای مقرر در مورد مرتکب جرم نیز ضرورت دارد و آن مستلزم‌ کشف جرم و تعقیب و دستگیری مرتکب می‌باشد اما با توجه به اینکه ارتکاب جرائم الکترونیکی مستلزم حضور مرتکب در محل وقوع نتیجه جرم نیست و همچنین با توجه به جنبه فرامرزی‌ جرائم الکترونیکی و محدود بودن اختیارات مراجع قانونی در حوزه مرزهای جغرافیایی در این راستا بر لزوم همکاری‌های بین المللی در زمینه کشف، تعقیب و استرداد مجرمان تاکید می‌گردد.

کلید واژگان:

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی

درخواست بد!

پارامتر های درخواست شما نامعتبر است.

اگر این خطایی که شما دریافت کردید به وسیله کلیک کردن روی یک لینک در کنار این سایت به وجود آمده، لطفا آن را به عنوان یک لینک بد به مدیر گزارش نمایید.

برگشت به صفحه اول

Enable debugging to get additional information about this error.