بررسی ماهیت و آثار و احکام حقوقی معاملات در بورس کالا

1-7 استفاده از قراردادهای آینده در بورس کالا                                           20
1-8 ساختار سازمانی بورس کالا و سازوکارهای آن                                    21
1-8-1 تالار معاملات                                                        21
1-8-2 شرکت های معامله گر و اتاق های کارگزاری (شرکت های معامله گر)     21
1-8-3 سوداگران و مصونیت مالی (Speculators and hedgers)                   22
1-8-4 نهاد تسویه کننده معاملات در بورس کالا                                22
1-8-5 روش انجام معامله                                                23
1-8-5-1 سفارش بازار (Market Order)                             23
1-8-5-2 سفارش محدود (Limit Order)                       23
1-9 بخش های مختلف بورس کالای ایران                                    24
1-9-1 بازار فیزیکی بورس کالا                                                24
1-9-2 بررسی درخواست پذیرش کالا                                     25
1-9-3 بازار مشتقه                                                        26
1-9-4 بازار فرعی                                                  27
1-9-5 پذیرش اموال غیرمنقول در بازار فرعی                                  28
1-10 اثرات بورس های کالا در بهبود عملکرد و توسعه اقتصاد                          30
1-10-1 مدیریت ریسک قیمت                                              30
1-10-2 کشف قیمت                                                    31
1-10-2-1 تولید اطلاعات لازم در خصوص قیمت ها                   31
1-10-2-2 عرضه گسترده اطلاعات بازار                              31
1-10-3 بورس های کالا به عنوان مکانی برای سرمایه گذاری                    32
1-10-4 توسعه بازارهای نقدی کالا                                          33
1-10-5 تسهیل تأمین منابع مالی، تقویت سرمایه گذاری و تولید                       33
1-10-6 کاهش فقر و نابرابری                                                 34
1-10-7 کمک به توسعه فن آوری های نوین                                  34
1-11 آینده و ایجاد بورس های نوظهور                                                   34
1-12 بررسی معاملات بورسی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی                         39
1-12-1 دیدگاه شهید مطهری                                             39
1-12-2 دیدگاه سید موسی صدر                                         40
1-13 مقایسه معاملات بورسی و قمار بازی                                        40
فصل دوم: شرایط و چگونگی انجام معاملات در بورس كالا                                   43
2-1 شرایط عمومی صحت معاملات                                                 44
2-1-1 قصد طرفین و رضاى آنها                                        45
2-1-2 اهلیت طرفین معامله                                             45
2-1-3 موضوع معین كه مورد معامله باشد                                  46
2-1-4 شرایط مال مورد معامله                                               46

پایان نامه و مقاله

 

2-1-5 مشروعیت جهت معامله                                             47
2-1-6 قرارداد باید مخالف صریح قانون نباشد                                 48
2-1-7 قرارداد باید مخالف با اخلاق حسنه نباشد                                    48
2-1-8 قرارداد باید مخالف با نظم عمومى نباشد                                    49
2-2 ایجاب و تشخیص آن از دعوت به معامله                                    49
2-2-1 ایجاب و قبول                                                      51
2-2-2 نقش ایجاب در تشکیل قرارداد                                      53
2-2-3 اقسام ایجاب                                                        54
2-2-3-1 از جهت مـخاطب (ایجاب‌ عـام‌ وخاص)                      54
2-2-3-2 از جهت‌ مدت‌ اعتبار (ایجاب‌ ساده و مهلت‌دار)                    55
2-3 امکان رجوع قبل یا بعد از وصول ایجاب                                           57
2-4 زوال ایجاب و قبول                                                         58
2-4-1 مرگ                                                              58
2-4-2 حجر                                                              59
2-4-3 جنون و ملحقات آن                                                59
2-4-4 انقضای مهلت                                                        60
2-4-5 ردّ                                                               60
2-4-6 ایجاب متقابل                                                      61
2-4-7 انتفای موضوع                                                      63
2-5 چگونگی انجام معامله در بازار بورس فیزیکی کالا                                   63
2-5-1 ساعت تالار معاملات                                                64
2-5-2 نحوه اعلام عرضه ها                                              64
2-5-3 سایر اطلاعات به درخواست بورس                              65
2-5-4 مراحل قبل از تالار معاملات                                          66
2-5-4-1 مراحل اخذ کد شناسه بورس                                   66
2-5-4-1-1 مدارک مورد نیاز جهت شناسایی مشتریان حقیقی      66

یک مطلب دیگر :

 

2-5-4-1-2 مدارک مورد نیاز جهت شناسایی مشتریان حقوقی      67
2-5-4-2 انواع کدهای معاملاتی                                        67
2-5-5 زمان ارائه سفارش خرید                                               68
2-5-5-1 مدارک سفارش خرید                                       68
2-5-5-2 انواع سفارش خرید                                       69
2-5-6 انواع قراردادهای قابل معامله در بورس                              69
2-5-7 انواع سفارش خرید                                                70
2-5-8 انواع معاملات                                                      70
2-5-9 تابلو ی معاملات                                           71
2-5-10 راهنمای تابلو معاملات                                               71
2-6 نحوه انجام معاملات در تالار و کشف نرخ                                           72
2-6-1 دوره زمانی سبز                                                  73
2-6-2 دوره زمانی زرد                                                  74
2-6-3 خریداری از کالای مازاد                                               75
2-6-4 دوره زمانی قرمز                                                         76
2-6-5 زمان آبی                                                      77
2-6-6 تخصیص کالا از طریق سیستم بورس                                     77
فصل سوم: مقایسه نهاد کارگزاری و نهادهای مشابه                                        79
3-1 وكالت                                                                     80
3-1-1 تعریف وكالت‌                                                        80
3-1-2 شرایط صحت و انعقاد وكالت‌                                           81
3-1-3 موارد وكالت‌                                                        81
3-1-4 شرایط وكالت                                                        82
3-1-4-1 امكان انجام وكالت به وسیلۀ موكّل                             82
3-1-4-2 قابلیّت نیابت دادن به دیگرى                                     84
3-1-4-3 معلوم بودن موضوع وكالت                                    85
3-1-5 آثار وكالت‌                                                  86
3-1-5-1 تعهدات وكیل‌                                               86
3-1-5-1-1 اجراى وكالت                                     86
3-1-5-1-1-1 اجراى وكالت به وسیلۀ توكیل به غیر  87
3-1-5-1-1-2 تعدّد وكیل                              88
3-1-5-1-1-3 چگونگى اجراى وكالت                      88
3-1-5-1-1-3-1 حفظ اموال موكّل           88
3-1-5-1-1-3-2 رعایت حدود وكالت               89
3-1-5-1-1-3-3 رعایت مصلحت موكّل        89
3-1-5-1-1-3-4 دادن حساب وكالت          89
3-1-5-2 تعهّدات موكّل‌                                        90
3-1-6 انحلال وكالت                                                        91
3-1-7 عزل وكیل از ناحیۀ موكّل                                              92
3-2 نمایندگی                                                                92
3-2-1 انواع نمایندگی                                                  92
3-2-1-1 نمایندۀ قانونى                                          92
3-2-1-2 نمایندۀ قراردادى                                       93
3-2-2 نمایندگی در فقه                                                         93
3-2-3 نمایندگی در قانون                                               94
3-3 عاملی                                                                     96
3-3-1 عاملی در فقه                                                      97
3-3-2 عاملی در قانون                                                  97
3-4 قرارداد دلالی                                                         98
3-4-1 دلالی در قانون                                                     99
3-5 نـمایندگی تجاری                                                            101
3-5-1 تعریف                                                           101
3-5-2 نـمایندگی تجاری در قانون ایران                                         101
3-6 کارگزار                                                                  103
3-6-1 شرکت‌های کارگزاری                                                 104
3-6-2 کارگزاری                                                       105
3-6-1-1 خدمات کارگزاری                                         105
3-6-1-2 اهمیت کارگزار در بورس                              106
3-6-1-3 کارگزاران بورس                                          106
3-6-3 ویژگیهاى قرارداد کارگزاری                                          106
3-6-3-1 عقدى است معوّض                                            106
3-6-3-2 عقدى است لازم                                     106
3-6-3-3 تفاوت قرارداد کارگزاری با حق العمل كارى‌                     107
3-6-3-4 شرایط و اركان قرارداد کارگزاری                       107

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی

درخواست بد!

پارامتر های درخواست شما نامعتبر است.

اگر این خطایی که شما دریافت کردید به وسیله کلیک کردن روی یک لینک در کنار این سایت به وجود آمده، لطفا آن را به عنوان یک لینک بد به مدیر گزارش نمایید.

برگشت به صفحه اول

Enable debugging to get additional information about this error.